Thỏa thuận
Thỏa thuận liên kết
Ngày có hiệu lực: ngày 1 tháng 9 năm 2020 
Trang web chính
THỎA THUẬN
Thỏa thuận liên kết này (sau đây gọi là "Thỏa thuận") được cung cấp bởi tổ chức sau đây, sau đây được gọi là "Công ty": Pure Skill. Trang web chính của chúng tôi nằm ở địa chỉ được liệt kê ở trên. Thỏa thuận là văn bản pháp lý giữa bạn và Công ty mô tả mối quan hệ liên kết mà chúng tôi đang tham gia. Thỏa thuận này bao gồm trách nhiệm của bạn với tư cách là chi nhánh và trách nhiệm của chúng tôi đối với bạn. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đọc và hiểu toàn bộ tài liệu này, cũng như có sự trợ giúp của luật sư nếu bạn muốn, vì mỗi điều khoản của Thỏa thuận này đều quan trọng đối với mối quan hệ làm việc của chúng ta.
1) Định nghĩa
Các bên được đề cập trong Thỏa thuận này sẽ được định nghĩa như sau:
a)
Công ty, Chúng tôi, Chúng tôi: Như chúng tôi mô tả ở trên, chúng tôi sẽ được gọi là Công ty. Chúng tôi, chúng tôi, của chúng tôi, của chúng tôi và các đại từ ngôi thứ nhất khác cũng sẽ đề cập đến Công ty, cũng như tất cả nhân viên hoặc đại lý hợp pháp của Công ty
b)
Bạn, Đơn vị liên kết: Bạn sẽ được gọi là "Đơn vị liên kết". Bạn cũng sẽ được nhắc đến trong suốt Thỏa thuận này bằng các đại từ ngôi thứ hai, chẳng hạn như Bạn, Của bạn hoặc Của bạn.
c)
Các bên: Nói chung, các bên của Thỏa thuận này (Công ty và Bạn) sẽ được gọi là "Các bên" hoặc riêng lẻ là "Bên".
d)
Chương trình liên kết: Chương trình chúng tôi đã thiết lập cho các chi nhánh của mình như được mô tả trong Thỏa thuận này.
e)
Đơn xin liên kết: Mẫu được điền đầy đủ phải được cung cấp cho chúng tôi để chúng tôi xem xét việc đưa bạn vào Chương trình liên kết.
f)
Trang web: Trang web chính mà chúng tôi đã lưu ý ở trên sẽ được gọi là Trang web.
g)
Chương trình Affiliate: Chúng tôi xin gọi chương trình Affiliate là chương trình liên kết
2) ĐÁNH GIÁ & CHẤP NHẬN
Bằng cách gửi đơn đăng ký đến Chương trình liên kết của chúng tôi, bạn đảm bảo rằng bạn đã đọc và xem xét Thỏa thuận này và bạn đồng ý bị ràng buộc bởi nó. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận này, vui lòng rời khỏi trang web ngay lập tức và không gửi đơn đăng ký tới Chương trình liên kết của chúng tôi. Thỏa thuận này được kết hợp cụ thể bởi tham khảo bất kỳ Điều khoản Điều kiện, Chính sách Bảo mật, Thỏa thuận Cấp phép Người dùng Cuối hoặc các tài liệu pháp lý khác mà chúng tôi có thể có trên trang web của mình.
3) HẠN CHẾ TUỔI
Bạn phải từ 18 (mười tám) tuổi trở lên để tham gia Chương trình liên kết của chúng tôi hoặc sử dụng Trang web này. Bằng cách gửi đơn đăng ký đến Chương trình liên kết của chúng tôi, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn từ 18 tuổi trở lên và có thể đồng ý hợp pháp với Thỏa thuận này. Công ty không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự trình bày sai lệch tuổi của bạn.
4) ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH
Để đăng ký Chương trình Cộng tác viên của chúng tôi, trước tiên bạn sẽ được yêu cầu gửi Đơn đăng ký Cộng tác viên để tham gia. Ứng dụng Cộng tác viên có thể được tìm thấy tại trang web sau:
*chỗ này điền link vào sau khi lên website*
Việc gửi Đơn đăng ký cộng tác viên không đảm bảo được đưa vào Chương trình liên kết. Chúng tôi đánh giá từng ứng dụng và là người đưa ra quyết định duy nhất và độc quyền về việc chấp nhận Cộng tác viên. Nếu chúng tôi chọn không cho phép đưa bạn vào Chương trình liên kết, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn theo cách hợp lý. Nếu bạn không nhận được phản hồi từ chúng tôi trong một khung thời gian hợp lý, vui lòng xem xét đơn đăng ký của bạn bị từ chối. Chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp cho bạn bất kỳ lời giải thích nào về việc bạn bị từ chối, nhưng xin lưu ý rằng chúng tôi có thể từ chối ứng viên vì bất kỳ lý do hoặc cách thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở trang web hoặc mạng xã hội.
Trang phương tiện vi phạm Chính sách sử dụng được chấp nhận của chúng tôi. Nếu Đơn đăng ký Cộng tác viên của bạn bị từ chối, bạn không thể đăng ký lại. Nếu Đơn đăng ký liên kết của bạn được chấp nhận, mọi điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận này sẽ áp dụng cho việc tham gia của bạn. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu thông tin bổ sung để hoàn thành Đơn đăng ký cộng tác viên của bạn hoặc để bạn thực hiện các bước bổ sung để đảm bảo đủ điều kiện tham gia Chương trình liên kết.
5) KHÔNG ĐỘC QUYỀN
Thỏa thuận này không tạo ra mối quan hệ độc quyền giữa bạn và chúng tôi. Bạn có thể tự do làm việc với các nhà cung cấp chương trình liên kết tương tự trong bất kỳ hạng mục nào. Thỏa thuận này không áp đặt bất kỳ hạn chế nào đối với chúng tôi để làm việc với bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào mà chúng tôi có thể chọn.
6) CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT
Sau khi chấp nhận tham gia Chương trình liên kết, bạn phải đảm bảo tài khoản của mình được thiết lập kỹ lưỡng, bao gồm thông tin và vị trí thanh toán cụ thể (chẳng hạn như ngân hàng hoặc tài khoản trực tuyến mà chúng tôi có thể sử dụng để đăng thanh toán). Xin lưu ý rằng dưới đây là mô tả chung về Chương trình liên kết. Mọi thứ có trong tiểu mục này phải tuân theo các điều khoản và điều kiện cụ thể trong suốt phần còn lại của Thỏa thuận này. Số lần nhấp: Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một liên kết hoặc các liên kết cụ thể, được cá nhân hóa cho bạn với tư cách là Đơn vị liên kết, cho quảng cáo của bạn (gọi chung là "Nhấp vào Liên kết"). Liên kết Nhấp chuột sẽ được gắn vào danh tính của bạn và sẽ đưa người dùng trực tuyến đến trang web của Công ty hoặc các trang web. Bạn đồng ý hoàn toàn hợp tác với chúng tôi về Liên kết và bạn sẽ rõ ràng tuân thủ tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này để quảng cáo Click vào Link mọi lúc. Chúng tôi có thể sửa đổi liên kết cụ thể hoặc các liên kết và sẽ thông báo cho bạn nếu chúng tôi làm như vậy. Bạn đồng ý chỉ sử dụng các liên kết đã được chúng tôi phê duyệt trước và hiển thị Click vào Link nổi bật trên trang web hoặc trang mạng xã hội của bạn, như được mô tả trong Đơn đăng ký liên kết của bạn (gọi chung là "Trang web liên kết").
Không nhồi nhét cookie: Bạn đồng ý không sử dụng "nhồi nhét" cookie hoặc các kỹ thuật khác có thể kết hợp mã theo dõi mà người dùng trực tuyến không có kiến thức cụ thể. Tất cả thông tin sẽ được hiển thị trên Trang liên kết liên quan đến Công ty phải được chúng tôi chấp thuận bằng văn bản trước khi hiển thị. Bán hàng: Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một liên kết cụ thể hoặc các liên kết tương ứng với các sản phẩm nhất định mà chúng tôi đang cung cấp để bán (gọi chung là "Liên kết bán hàng"). Liên kết Bán hàng sẽ được khóa vào danh tính của bạn và sẽ đưa người dùng trực tuyến đến trang web của Công ty hoặc các trang web. Bạn đồng ý hoàn toàn hợp tác với chúng tôi về Liên kết bán hàng và bạn sẽ tuân thủ rõ ràng tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này để quảng cáo Liên kết bán hàng mọi lúc. Chúng tôi có thể sửa đổi liên kết cụ thể hoặc các liên kết và sẽ thông báo cho bạn nếu chúng tôi làm như vậy. Bạn đồng ý chỉ sử dụng các liên kết đã được chúng tôi chấp thuận trước và hiển thị Liên kết Bán hàng một cách nổi bật trên trang web hoặc trang mạng xã hội của bạn, như được mô tả trong Đơn đăng ký Liên kết của bạn (gọi chung là "Trang web Liên kết"). Mỗi khi người dùng nhấp qua Liên kết được đăng trên Trang web liên kết và hoàn tất việc bán sản phẩm hoặc dịch vụ và chúng tôi xác định đó là Giao dịch mua đủ điều kiện, như được mô tả bên dưới, bạn sẽ đủ điều kiện nhận phần trăm giao dịch (sau khi thanh toán phí ) tùy thuộc vào sản phẩm được mua. Tỷ lệ phần trăm cụ thể có thể được tìm thấy trên trang web liên kết, nhưng nó nằm trong khoảng 50%.
7) ĐIỀU KHOẢN CỤ THỂ ÁP DỤNG
Chúng tôi sẽ xác định xem khoản thanh toán có được phép hay không theo quyết định riêng và độc quyền của chúng tôi. Chúng tôi có quyền từ chối các nhấp chuột và / hoặc bán hàng không tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận này.
Việc xử lý và thực hiện các đơn đặt hàng sẽ do chúng tôi chịu trách nhiệm. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp dữ liệu thời gian thực về tài khoản của bạn cho chúng tôi thông qua cổng thông tin mà bạn đăng nhập vào trang web. Giao dịch mua của người dùng phải là "Giao dịch mua đủ điều kiện". Mua hàng Đủ điều kiện:
a)
Không được giới thiệu bởi bất kỳ đối tác hoặc liên kết liên kết nào khác của Công ty (nói cách khác, Giao dịch mua đủ điều kiện chỉ có sẵn thông qua Liên kết liên kết cụ thể của bạn;
b)
Có thể không được mua bởi một đối tác hoặc chi nhánh đã tồn tại của Công ty;
c)
Không thể mua trước khi Cộng tác viên tham gia Chương trình liên kết;
d)
Chỉ có thể được mua thông qua một Liên kết liên kết được theo dõi đúng cách;
e)
Không được mua bởi khách hàng vi phạm bất kỳ điều khoản pháp lý nào của chúng tôi hoặc Chính sách sử dụng được chấp nhận;
f)
Không được gian lận dưới bất kỳ hình thức nào, theo quyết định riêng và độc quyền của Công ty;
g)
Có thể không được gây ra bởi Cộng tác viên cung cấp cho khách hàng bất kỳ phiếu giảm giá hoặc chiết khấu;
8) THÔNG TIN THANH TOÁN
Các khoản thanh toán sẽ chỉ khả dụng khi Công ty có thông tin địa chỉ hiện tại của bạn cũng như tài liệu kế toán và thuế. Thông tin kế toán có thể bao gồm định tuyến và số tài khoản của ngân hàng mà bạn muốn gửi tiền trực tiếp hoặc có thể bao gồm địa chỉ email cho phương thức thanh toán trực tuyến. Hiện tại, Công ty sử dụng các phương thức thanh toán sau:
PayPal,
Chuyển khoản ngân hàng
Đối với bất kỳ thay đổi nào trong địa chỉ hoặc thông tin kế toán của bạn, bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức và chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện các thay đổi đối với thông tin thanh toán của bạn càng sớm càng tốt. Nếu bạn thực hiện thanh toán, khoản thanh toán sẽ được xử lý trong 15 ngày tính từ ngày yêu cầu thanh toán.
Chúng tôi bảo lưu rõ ràng quyền thay đổi thông tin thanh toán theo quyết định riêng và độc quyền của chúng tôi. Nếu chúng tôi làm như vậy, bạn sẽ được thông báo. Các khoản thanh toán cũng phải tuân theo các hạn chế sau:
Các khoản thanh toán chỉ khả dụng khi đạt đến ngưỡng số tiền sau: 2,000,000 đ (Hai triệu việt nam đồng). Đối với bất kỳ tranh chấp nào về khoản thanh toán, Công ty phải được thông báo trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày bạn nhận được khoản thanh toán. Chúng tôi sẽ xem xét từng thông báo tranh chấp cũng như giao dịch thanh toán mà nó có liên quan. Các tranh chấp nộp sau ba mươi ngày kể từ ngày thanh toán sẽ không được giải quyết.
9) BÁO CÁO
Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình với chúng tôi để xem xét các báo cáo liên quan đến đơn vị liên kết của bạn, chẳng hạn như báo cáo thanh toán và thông tin Nhấp chuột và / hoặc Mua hàng Đủ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng không phải tất cả các nhấp chuột và / hoặc mua hàng đủ điều kiện được liệt kê đã được xem xét đầy đủ về độ chính xác trong các báo cáo mà bạn có thể xem được trong thời gian thực và do đó có thể thay đổi trước khi thanh toán.
10) HẠN, CHẤM DỨT & TẠM NGỪNG
Thời hạn của Thỏa thuận này sẽ bắt đầu khi chúng tôi chấp nhận bạn vào Chương trình liên kết. Nó có thể bị chấm dứt bởi một trong hai Bên bất kỳ lúc nào có hoặc không có lý do. Bạn chỉ có thể kiếm được các khoản thanh toán miễn là bạn là Cộng tác viên ở trạng thái tốt trong thời hạn. Nếu bạn chấm dứt Thỏa thuận này với chúng tôi, bạn sẽ đủ điều kiện để nhận các khoản thanh toán đã kiếm được trước ngày chấm dứt. Nếu bạn không tuân theo các điều khoản của Thỏa thuận này hoặc bất kỳ điều khoản pháp lý nào khác mà chúng tôi đã đăng ở bất kỳ đâu trên trang web hoặc các trang web của chúng tôi, bạn sẽ mất tất cả các quyền, bao gồm cả quyền đối với bất kỳ khoản thanh toán không có người nhận. Chúng tôi đặc biệt bảo lưu quyền chấm dứt Thỏa thuận này nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào được nêu ở đây, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Công ty hoặc bên thứ ba, không tuân thủ luật hiện hành hoặc các nghĩa vụ pháp lý khác, và / hoặc xuất bản hoặc phân phối tài liệu bất hợp pháp. Khi chấm dứt Thỏa thuận này, bất kỳ điều khoản nào được kỳ vọng sẽ có hiệu lực sau khi chấm dứt về bản chất của chúng sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.
11) SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Bạn đồng ý rằng tài sản trí tuệ thuộc sở hữu của Công ty bao gồm tất cả bản quyền, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh, bằng sáng chế và các tài sản trí tuệ khác thuộc về Công ty ("Công ty IP").
Theo các giới hạn được liệt kê bên dưới, chúng tôi cấp cho bạn giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể thu hồi để truy cập các trang web của chúng tôi cùng với Chương trình liên kết và sử dụng IP của Công ty duy nhất và độc quyền cùng với việc xác định công ty và thương hiệu của chúng tôi trên Trang web liên kết để đưa khách hàng đến các liên kết đơn vị liên kết mà chúng tôi cung cấp.
Bạn không thể sửa đổi IP Công ty theo bất kỳ cách nào và bạn chỉ được phép sử dụng IP Công ty nếu bạn là một Chi nhánh có địa vị tốt với chúng tôi. Chúng tôi có thể thu hồi giấy phép này bất kỳ lúc nào và nếu chúng tôi nhận thấy rằng bạn đang sử dụng IP Công ty theo bất kỳ cách nào không được quy định trong Thỏa thuận này, chúng tôi có quyền chấm dứt Thỏa thuận này
Ngoài những gì được cung cấp ở đây, bạn không được phép sử dụng bất kỳ IP nào của Công ty hoặc bất kỳ biến thể tương tự gây nhầm lẫn nào của IP Công ty mà không có sự cho phép trước bằng văn bản rõ ràng của chúng tôi. Điều này bao gồm hạn chế sử dụng IP Công ty trong bất kỳ miền nào hoặc tên trang web, trong bất kỳ từ khóa hoặc quảng cáo nào, trong bất kỳ thẻ meta hoặc mã nào, hoặc theo bất kỳ cách nào có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.
Xin lưu ý rằng việc bạn sử dụng trái phép bất kỳ IP Công ty nào sẽ cấu thành một hành vi vi phạm trái pháp luật và chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền của mình, bao gồm cả quyền theo đuổi vụ kiện vi phạm đối với bạn tại tòa án liên bang. Bạn có thể có nghĩa vụ thanh toán tiền thiệt hại hoặc phí và chi phí pháp lý. Bằng cách này, bạn cung cấp cho chúng tôi giấy phép không độc quyền để sử dụng tên, nhãn hiệu và dấu dịch vụ của bạn nếu có và các tài sản trí tuệ kinh doanh khác để quảng cáo Chương trình liên kết.
12) SỬA ĐỔI & BIẾN ĐỔI
Công ty có thể, bất cứ lúc nào và bất cứ lúc nào, sửa đổi Thỏa thuận này. Bạn đồng ý rằng Công ty có quyền sửa đổi Thỏa thuận này hoặc sửa đổi bất kỳ điều gì có trong tài liệu này. Bạn cũng đồng ý rằng tất cả các sửa đổi đối với Thỏa thuận này có đầy đủ hiệu lực và hiệu lực ngay sau khi đăng trên Trang web và các sửa đổi đó hoặc các biến thể sẽ thay thế bất kỳ phiên bản nào trước đây của Thỏa thuận này trừ khi các phiên bản trước đó được đề cập cụ thể hoặc được kết hợp vào bản sửa đổi hoặc biến thể mới nhất của Thỏa thuận này. Nếu chúng tôi cập nhật hoặc thay thế các điều khoản của Thỏa thuận này, chúng tôi sẽ cho bạn biết thông qua phương tiện điện tử, có thể bao gồm email. Nếu bạn không đồng ý với bản cập nhật hoặc thay thế, bạn có thể chọn chấm dứt Thỏa thuận này như được mô tả bên dưới.
a)
Trong phạm vi bất kỳ phần hoặc phần con nào của Thỏa thuận này bị tòa án luật quy định là vô hiệu hoặc không có giá trị, bạn đồng ý rằng phiên bản trước đó, có hiệu lực của Thỏa thuận này sẽ được coi là có thể thi hành và có giá trị ở mức tối đa.
b)
Bạn đồng ý theo dõi thường xuyên Thỏa thuận này và tham khảo Ngày có hiệu lực được đăng ở đầu Thỏa thuận này để lưu ý các sửa đổi hoặc thay đổi. Bạn cũng đồng ý xóa bộ nhớ cache của Bạn khi làm như vậy để tránh truy cập vào phiên bản trước của Thỏa thuận này.
13) MỐI QUAN HỆ CỦA CÁC BÊN
Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này sẽ được hiểu là hình thành bất kỳ mối quan hệ đối tác, liên doanh, đại lý, nhượng quyền thương mại hoặc việc làm nào. Bạn là một nhà thầu độc lập của Công ty và sẽ luôn như vậy.
14) SỬ DỤNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN
Bạn đồng ý không sử dụng Chương trình liên kết hoặc Công ty của chúng tôi cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc bất kỳ mục đích nào bị cấm theo điều khoản này. Bạn đồng ý không sử dụng Chương trình liên kết theo bất kỳ cách nào có thể làm hỏng các trang web, sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi hoặc hoạt động kinh doanh chung của Công ty.
a)
Bạn cũng đồng ý không sử dụng Chương trình liên kết:
15) NGHĨA VỤ LIÊN QUAN
Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động và bảo trì của Trang web liên kết, bao gồm các hoạt động kỹ thuật, tuyên bố bằng văn bản, liên kết và độ chính xác của tài liệu. Bạn phải đảm bảo, như đã lưu ý ở trên, rằng Trang web liên kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc vi phạm bất kỳ quyền hợp pháp nào. Chúng tôi có thể giám sát tài khoản của bạn, cũng như các nhấp chuột và / hoặc mua hàng thông qua tài khoản. Nếu chúng tôi xác định bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này, chúng tôi có quyền chấm dứt ngay lập tức sự tham gia của bạn vào Chương trình liên kết. Chúng tôi rất khuyến khích bạn công bố mối quan hệ của bạn và Công ty với khách hàng. Chúng tôi khuyên bạn nên tìm kiếm cố vấn pháp lý độc lập để tư vấn cho bạn về nghĩa vụ tiết lộ của chúng tôi theo cách này. Bạn được yêu cầu đăng thông báo dễ thấy trên trang web của mình về Chương trình liên kết. Thông báo không nhất thiết phải chứa các từ chính xác như ví dụ dưới đây, nhưng phải tương tự:
Chúng tôi tham gia vào tiếp thị liên kết, theo đó chúng tôi nhận được tiền thông qua các nhấp chuột vào chương trình liên kết của chúng tôi thông qua trang web này hoặc chúng tôi nhận tiền thông qua việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ trên hoặc thông qua trang web này. Chúng tôi cũng có thể chấp nhận quảng cáo và tài trợ từ doanh nghiệp thương mại hoặc nhận các hình thức bồi thường quảng cáo khác. Chúng tôi cũng yêu cầu bạn tuân thủ bất kỳ và tất cả các luật và quy định về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu hiện hành, bao gồm tất cả những quy định có thể ảnh hưởng đến quốc gia cư trú của bạn hoặc khách truy cập của bạn.
16) KỸ THUẬT PHỤC HỒI & BẢO MẬT
Bạn đồng ý không thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây:
a)
Thiết kế ngược, hoặc cố gắng thiết kế ngược hoặc tháo rời bất kỳ mã hoặc phần mềm nào từ hoặc trên bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của chúng tôi;
a)
Vi phạm bảo mật của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của chúng tôi thông qua bất kỳ truy cập trái phép nào, phá vỡ mã hóa hoặc các công cụ bảo mật khác, khai thác dữ liệu hoặc can thiệp vào bất kỳ máy chủ, người dùng hoặc mạng nào.
17) MẤT DỮ LIỆU
Công ty không chịu trách nhiệm về tính bảo mật của tài khoản hoặc nội dung của bạn. Bạn đồng ý rằng bạn tự chịu rủi ro khi tham gia Chương trình liên kết.
18) XÁC NHẬN
Bạn đồng ý bảo vệ và bồi thường cho Công ty và bất kỳ đại lý nào của Công ty (nếu có) và giữ chúng tôi vô hại trước bất kỳ và tất cả các yêu cầu và yêu cầu pháp lý, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, có thể phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng hoặc lạm dụng Chương trình liên kết , sự vi phạm của bạn đối với Thỏa thuận này, hoặc hành vi hoặc hành động của bạn. Bạn đồng ý rằng Công ty sẽ có thể chọn cố vấn pháp lý của riêng mình và có thể tham gia bào chữa cho chính mình nếu Công ty muốn.
19) CHÍNH SÁCH SPAM
Bạn bị nghiêm cấm sử dụng Chương trình liên kết cho các hoạt động spam bất hợp pháp, bao gồm thu thập địa chỉ email và thông tin cá nhân từ người khác hoặc gửi bất kỳ email thương mại hàng loạt nào.
20) TOÀN BỘ THỎA THUẬN
Thỏa thuận này tạo thành toàn bộ sự hiểu biết giữa các Bên liên quan đến Chương trình liên kết. Thỏa thuận này thay thế và thay thế tất cả các thỏa thuận hoặc hiểu biết trước đây hoặc đương thời, bằng văn bản hoặc bằng miệng.
21) TƯƠNG THÍCH DỊCH VỤ
Công ty có thể cần phải làm gián đoạn quyền truy cập của bạn vào Chương trình liên kết để thực hiện các dịch vụ bảo trì hoặc khẩn cấp theo lịch trình hoặc đột xuất. Bạn đồng ý rằng quyền truy cập của bạn có thể bị ảnh hưởng bởi thời gian ngừng hoạt động ngoài dự kiến hoặc đột xuất, vì bất kỳ lý do gì, nhưng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra do thời gian ngừng hoạt động đó.
22) KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM
Bạn đồng ý rằng việc bạn sử dụng Chương trình liên kết là rủi ro duy nhất và độc quyền của bạn và bất kỳ dịch vụ nào do chúng tôi cung cấp đều trên cơ sở "Nguyên trạng". Theo đây, Công ty từ chối rõ ràng bất kỳ và tất cả các bảo đảm rõ ràng hoặc ngụ ý dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở bảo hành ngụ ý về sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và ngụ ý bảo hành khả năng bán hàng. Công ty không đảm bảo rằng Chương trình liên kết sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn hoặc nó sẽ không bị gián đoạn, không có lỗi hoặc an toàn. Công ty cũng không đảm bảo về độ tin cậy hoặc độ chính xác của bất kỳ thông tin nào. Bạn đồng ý rằng bất kỳ thiệt hại nào có thể xảy ra với bạn, thông qua hệ thống máy tính của bạn, hoặc do mất dữ liệu do bạn sử dụng Chương trình liên kết là trách nhiệm duy nhất của bạn và Công ty không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào như vậy.
23) GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
Công ty không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào có thể xảy ra với bạn do bạn tham gia vào Chương trình liên kết, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Trách nhiệm pháp lý tối đa của Công ty phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này được giới hạn là 1,000,000 đ (một triệu đồng). Phần này áp dụng cho bất kỳ và tất cả các khiếu nại của bạn, bao gồm, nhưng không giới hạn, lợi nhuận hoặc doanh thu bị mất, thiệt hại do hậu quả hoặc trừng phạt, sơ suất, trách nhiệm nghiêm ngặt, gian lận hoặc sơ suất dưới bất kỳ hình thức nào.
24) QUY ĐỊNH CHUNG
Ngôn ngữ
Tất cả các liên lạc được thực hiện hoặc thông báo được đưa ra theo Thỏa thuận này sẽ bằng ngôn ngữ tiếng Anh.
Sắp xếp
Trong trường hợp có tranh chấp giữa các Bên liên quan đến hoặc phát sinh từ Thỏa thuận này, trước tiên các Bên sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp đó với tư cách cá nhân và thiện chí. Nếu những nỗ lực giải quyết cá nhân này không thành công, các Bên sau đó sẽ đưa tranh chấp ra trọng tài ràng buộc.
Chuyển nhượng
Thỏa thuận này, hoặc các quyền được cấp dưới đây, không được bạn chuyển nhượng, bán, cho thuê hoặc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần. Nếu Thỏa thuận này, hoặc các quyền được cấp dưới đây, do Công ty chuyển nhượng, bán, cho thuê hoặc chuyển giao theo cách khác, các quyền và nghĩa vụ của Công ty sẽ ràng buộc và có hiệu lực đối với bất kỳ người được chuyển nhượng, quản trị viên, người kế thừa và người thi hành nào.
Khả năng bao giờ
Nếu bất kỳ phần hoặc phần phụ nào của Thỏa thuận này bị tòa án hoặc trọng tài có thẩm quyền tuyên là vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì các phần và phần phụ còn lại sẽ được thi hành ở mức tối đa có thể. Trong điều kiện đó, phần còn lại của Thỏa thuận này sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.
Không chờ đợi
Trong trường hợp chúng tôi không thực thi bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này, điều này sẽ không cấu thành sự từ bỏ bất kỳ việc thực thi nào trong tương lai đối với điều khoản đó hoặc bất kỳ điều khoản nào khác. Việc từ bỏ bất kỳ phần hoặc phần phụ nào của Thỏa thuận này sẽ không cấu thành sự từ bỏ bất kỳ phần hoặc phần phụ nào khác.
Các tiêu đề chỉ để tiện lợi
Các tiêu đề của các phần và phần phụ theo Thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích thuận tiện và tổ chức. Các tiêu đề sẽ không ảnh hưởng đến ý nghĩa của bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này.
Giao tiếp điện tử được phép
Liên lạc điện tử được phép cho cả hai Bên theo Thỏa thuận này, bao gồm email. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ sau: anhtd@pureskill.co
Subscribe

Nhận email mới nhất của chúng tôi để biết thêm các thông tin về chương trình khuyến mãi, các khóa học mới hay những dịch vụ hấp dẫn